islam

 1. Han

  İç Güzellik mi Dış Güzellik mi?

  İç Güzellik mi Dış Güzellik mi? İç güzelliği insanlar arasında makbul, güzel olduğu gibi, Allah nezdinde dahi makbuldür hoştur. Dış görünüş bizi aldatabilir ama iç güzellik aldatmaz. Peygamberimiz (sav) “Allah (cc) dış görünüşünüze, suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalplerinize...
 2. Han

  Derviş ve Kabadayı

  Derviş ve Kabadayı Zamanında dervişin biri saçlarını kestirmek için berbere gider ve; -Berbere vur usturayı efendi, der. Berber efendi dervişin saçlarını traş ederek kazımaya başlar. Derviş ise bir yandan aynada kendine bakmaktadır. Başının sağ tarafı ustura ile kazınmıştır. Berber tam sol...
 3. Han

  Huzur Ama Nasıl

  Huzur Ama Nasıl Padişah vezirini huzuruna çağırarak sorar: Bana hizmet eden hizmetçimin hayatta benden daha mutlu olduğunu görüyorum, Acaba sebebi nedir? Halbuki onun hiçbir şeyi yok. Ben ise padişahım, her şeyin sahibiyim, ama onun kadar huzurum ve keyfim yok. Bunu işiten Vezir cevap verir...
 4. Han

  İyilik ve Şükür

  İyilik ve Şükür Adam akşam iş çıkışı eve gitmek üzere yola çıktı. İşyeri ile dolmuş duraklarının arası çokta uzak sayılmazdı. Paltosunun cebinden bir sigara çıkardı yaktı. Derin bir nefes çekti ve yürümeye başladı. Akşam trafiği her yer karışık, sıkışıktı. Kısa bir zaman sonra dolmuş...
 5. Han

  16. Yüzyılın Ruhunu Kuran Eserler ve Sanatçılar

  16. Yüzyılın Ruhunu Kuran Eserler ve Sanatçılar 16. Yüzyıl, klâsik Türk edebiyatı bakımından oldukça verimli bir dönemdir. Bu yüzyılda gerek şiir gerek nesir alanında bir çok önemli eser verilmiştir. 16. Yüzyılın klâsik Türk edebiyatı bakımından bir zirve noktası oluşturması, kuşkusuz bu eserler...
 6. Han

  16. Yüzyılın Büyük Şairleri

  16. Yüzyılın Büyük Şairleri 16.Yüzyıl, Osmanlı tarihinin büyük padişahlarının yetiştiği dönem olmasının yanında klâsik Türk edebiyatının büyük şairlerinin de yetiştiği dönem olmuştur. Klâsik Türk şiirinin Fuzûlî, Bâkî, Nef‘î, Nedîm ve Şeyh Gâlip’ten oluşan beş büyük zirve isminden ikisi bu...
 7. Han

  16. Yüzyılda Şiir Eleştirisi

  16. Yüzyılda Şiir Eleştirisi 16. Yüzyılda şiir eleştirisinin iki önemli ayağı vardır. Birinci ayağı şairler, ikinci ayağı ise tezkireciler (şairler sözlüğü yazarları) oluşturmaktadır. Her devirde olduğu gibi, 16. Yüzyılda da divan şairleri, şiir üstünde düşünmüşler ve bu fikirlerini şiirlerinde...
 8. Han

  16. Yüzyılda Şiir

  16. Yüzyılda Şiir 16. Yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin siyasî, askerî ve ekonomik kapsamda gücünün zirvesinde olduğu bir dönemdir. Bu görkemli dönemde başta kendileri de birer şair olan padişahlar dahil olmak üzere, bütün devlet adamları ve toplumumuzun önde gelenleri, sanata ve edebiyata büyük önem...
 9. Han

  16. Yüzyılda Şair Sultanlar

  16. Yüzyılda Şair Sultanlar Türk tarihinde, diğer bütün milletlerin tarihinde olduğundan daha fazla şair padişaha rastlanmaktadır. Şehzâde, sadrazam, vezir, şeyhülislâm, kazasker gibi devlet erkânı da eklendiğinde, Türklerin özellikle İslâm’ı kabullerinden; dolayısı ile da yerleşik medeniyete...
 10. Han

  16. Yüzyılda Öne Çıkan Kültür ve Sanat Merkezleri

  16. Yüzyılda Öne Çıkan Kültür ve Sanat Merkezleri Siyasi anlamdaki gelişmeyi, kültürel gelişmeler takip eder. Osmanlı Devleti, 16.Yüzyılda siyasi anlamda üst düzeye ulaşınca bu durum kültürel alanı da etkilemiş, Osmanlı coğrafyasında kültür merkezi sayılacak bir çok şehrin ön plana çıkmasına...
 11. Han

  16. Yüzyılda Toplum ve Yönetim

  16. Yüzyılda Toplum ve Yönetim Klasik dönemde Osmanlı yönetimi; saray, merkez, askerî, eyâlet (taşra) teşkilatlarından oluşmaktaydı. Saray teşkilatının en önemli unsuru tabii ki padişahtı. Osmanlı hükümdarlık anlayışı, İslami anlayışa dayanmakla birlikte eski Türk-Oğuz töresinden de ciddi bir...
 12. Han

  16. Yüzyılda Tarih Yazıcılığı

  16. Yüzyılda Tarih Yazıcılığı 15.Yüzyılda Yahşi Fakih’le başlayan Osmanlı tarih yazıcılığı geleneği, 16.Yüzyılda çok büyük bir ivme kazanmıştır. Özellikle İkinci Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman gibi büyük hükümdarların himayeleri altında tarih yazıcılığı 16.Yüzyılda parlak...
 13. Han

  16. Yüzyılda Seyahatnameler ve Şehirler

  16. Yüzyılda Seyahatnameler ve Şehirler Osmanlı toplumunda insanlar, eğitim, memuriyet, sürgün, hac gibi çeşitli nedenlerle biyerden bir yere seyahat etmişlerdir. Gezip görülen bir yeri/şehri tanıtma, seyahat edilen yer/şehirde yaşanılanları okuyucuyla paylaşma, padişah ya da önemli bir devlet...
 14. Han

  16. Yüzyılda Osmanlı'ya Sanatçı Göçü

  16. Yüzyılda Osmanlı'ya Sanatçı Göçü Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi alanda en parlak noktaya ulaştığı 16.Yüzyıl bilim ve kültür alanlarında da zirveye doğru yükselişin olduğu bir dönemdir. İstanbul, imparatorluğun bilim ve sanat merkezi haline gelmiştir. Dünyanın her köşesinden bilim ve sanat...
 15. Han

  16. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı

  16. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı Osmanlı düşünce sisteminin temellerini İslam ve Türk düşünce geleneği oluşturmaktadır. Bu düşünce sisteminin arka planında, İbn-i Sînâ’nın ve Gazzâlî’nin görüşlerinin, Nesreddin Tûsî ve Fahreddin Râzî üstünden Osmanlı’ya ulaşan çizgileri vardır. Osmanlılar...
 16. Han

  16. Yüzyılda Nesir

  16. Yüzyılda Nesir Şiir kadar olmamakla birlikte 16. yüzyılda klâsik Türk nesri de önemli bir gelişme göstermiştir. Ne var ki yine bu dönemde özellikle nesir dilinin Arapça ve Farsça kelimelerle ağırlaştığı görülmektedir. 16. yüzyılda başta mensûr hikâyeler, tarihler, biyografi eserleri, şuarâ...
 17. Han

  16. Yüzyılda Klasik Aşk Mesnevileri

  16. Yüzyılda Klasik Aşk Mesnevileri Leylâ vü Mecnûn: Bu yüzyılda Türk edebiyatında yazılmış en güzel ve en ünlü Leylâ vü Mecnûn Fuzûlî’ye aittir. Şair, 3.098 beyitlik bu mesnevisinde Leylâ simgesiyle Allah’ın sıfatlarını; Mecnûn simgesiyle de Allah’ı arayan insanı ifade ettiğini söylemektedir...
 18. Han

  16. Yüzyılda Hikaye ve Hikaye Külliyatları

  16. Yüzyılda Hikaye ve Hikaye Külliyatları 16. yüzyılda hikâyelerin manzum ve mensur olmak üzere iki şekilde yazıldığı görülmektedir. Ayrıca bu dönem hikâyelerini çeviri, uyarlama ve telif şeklinde de sınıflandırmak mümkündür. Çeviri hikâyelerde, hikâye kaynak dildeki olay örgüsünü ve şahıs...
 19. Han

  16. Yüzyılda Edebiyat-Sanat

  16. Yüzyılda Edebiyat-Sanat 16. Yüzyılda başta İstanbul dahil olmak üzere Osmanlı ülkesinin önemli şehirlerinde kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinin yoğun şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Siyasî ve askerî anlamda kazanılan başarılarla sağlanan istikrar ortamı yanında, başta padişahlar...
 20. Han

  16. Yüzyılda Bilimsel Eserler

  16. Yüzyılda Bilimsel Eserler Kitâb-ı Bahriyye: Osmanlı dönemimin ilk haritacısı olarak tanınan Pîrî Reis tarafından yazılmıştır. Bu eserde deniz yolları, med-cezir, limanlar, limanların demir atmaya elverişli yerleri, fırtınalar, pusula, harita vb. Hususlar hakkında bilgiler yer almaktadır...
Üst
Alt