dili

 1. Han

  14. Yüzyılda Tarih Yazıcılığı

  14. Yüzyılda Tarih Yazıcılığı 14. yüzyılda gerçek anlamıyla sırf tarihî kaynaklara bağlı bir eserden bahsetmek, bugün için mümkün değildir. Türk edebiyatında gerçekten tarihî bir kaynak olarak değerlendirilebilecek eserlerin verilmeye başlanması çok daha sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir. Bu...
 2. Han

  14. YÜZYILDA SİYASİ İKTİDARIN PARÇALANMASI

  1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans kuvvetlerine karşı kazanılan zaferin ardından 1071 tarihli Malazgirt zaferi, Anadolu’da bir Türk devletinin kurulması için gerekli koşulların oluşumuna da imkân sağlamıştır. Nitekim 1075’te Süleyman Şah’ın İznik’i alarak bağımsızlığını ilan etmesiyle Anadolu’da...
 3. Han

  14. Yüzyılda Nesir

  14. Yüzyılda Nesir 14.Yüzyılda gerek telif gerekse Arapça ve Farsçadan çeviri olarak pek çok mensur eser örneği verilmiştir. Bu tür eserler; İslâm tarihi, insanlara ders veren hayvan hikâyeleri, devlet adamlarına öğütler, sağlık, Kurân-ı Kerîm ve sûreler, İslâm dünyasındaki kahramanlıklar…...
 4. Han

  14. Yüzyılda Bilimsel Eserler

  14. Yüzyılda Bilimsel Eserler 14. Yüzyılda bilim dili olarak kabul edilmiş olan Arapçadan Türkçeye pek çok eser çevrilmiştir. Aşağıda bir kısmı hakkında bilgi verilmiş olan bu eserlerin büyük bölümü sağlık, dil, edebiyat, fıkıh ve diğer İslâmî bilimlerle ilgilidir. Tervîhü’l-ervâh (Ahmedî)...
 5. Han

  Mimari Program, Baniler, Mimarlar ve Sanatçılar

  Mimari Program, Baniler, Mimarlar ve Sanatçılar Selçuklu çağı mimarlığının temel program ve imgeleri, İran-Orta Asya ve İslâm mimarlığı prensipleri içinde, ayrıca yerel geleneklerin de katkısı ile şekillenmiştir. Yalnızca bu çağın sonuna kadar inşa edilmiş mimari yapıtlara bakmak bile, Ortaçağ...
 6. Han

  13. Yüzyilda Kentsel Tasarim ve Fiziksel Çevre

  13. Yüzyilda Kentsel Tasarim ve Fiziksel Çevre Malazgirt Savaşı ile beraber, Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri sürecinin, ülkenin sadece demografik yapısını değil, hemde yerleşim düzenini de köklü biçimde değiştirdiği kesindir. Ne var ki, Türk fethinin erken zamanlarında Anadolu kentlerinin...
 7. Han

  Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe

  Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışından sonra kurulmuş olan beyliklerin egemen oldukları dönem, siyasî açıdan Anadolu’daki Türk birliğinin parçalanması manasını taşımakla beraber, Türkçe açısından önemli bir fırsat ortamı oluşturmuştur. Zira bağımsızlıklarını ilan...
 8. Han

  Hoca Dehhani

  Hoca Dehhani Kaynaklarda hayatıyla ilgili çok az bilgi bulunan Hoca Dehhânî’nin yaşadığı döneme dair bilgiler de birbirleriyle eksiksiz olarak uyuşmamaktadır. Ağırlıklı olarak 13. Yüzyılın başlarında yaşadığı söylense de 14. Yüzyılın ortalarında yaşadığına dair görüşler de vardır. Bununla...
 9. Han

  Hacı Bektaşı Veli Ve Bektaşilik

  Hacı Bektaşı Veli Ve Bektaşilik Hacı Bektaş-ı Velî, yalnızca Anadolu’nun değil Balkanların Türkleşmesi ve İslâmlaşması sürecinde de etkili olmuş önemli isimlerden birisidir. Hoca Ahmed Yesevî’nin müritlerinden ve Babaî halifelerinden kabul edilmektedir. Devrin pek çok sûfîsi gibi onun da hayatı...
 10. Han

  Fetih Dönemini Anlatan Büyük Destanlar

  Fetih Dönemini Anlatan Büyük Destanlar Fetih dönemi, Türklerin Orta Asya’dan Batıya yönelişleriyle başlayan ve Anadolu’nun Türkleşmesiyle sonuçlanan süreci ifade etmektedir. Bu süreçte Anadolu’ya birçok akın gerçekleştiren Türkler, bu akınlarda başta Bizans güçleri olmak üzere birçok düşman...
 11. Han

  Büyük Oğuz Göçleri

  Büyük Oğuz Göçleri Türklerin ilk ve asıl ana yurdu, Altay ve Sayan Dağları bölgesidir. Milattan önceki yıllardan itibaren göçebe bir hayat tarzına sahip olan Türkler, pek çok göç hareketini gerçekleştirmiş ve böylece yaşam alanlarını oldukça genişletmişlerdir. Milattan önceki dönemde göçler ve...
 12. Han

  Anadolu'nun Yeni Nüfus Yapısı

  Anadolu'nun Yeni Nüfus Yapısı İkinci bin yılın başlarında Anadolu nüfusu, çoğunlukla Ermeni ve Rumlardan oluşmakta iken 11. yüzyıldan itibaren bu yapı değişmeye başlamıştır. Daha önce Hristiyan nüfusu Anadolu’ya hakim iken Pasinler (1048), Malazgirt (1071) ve Miryakefalon (1176) zaferlerinden...
 13. Han

  Anadolu'nun Fethi

  Anadolu'nun Fethi Türkler, Anadolu’ya 4. yüzyılda Hunlar, 6. yüzyılda Sabarlar olarak akınlar gerçekleştirmişler; Abbasî egemenliği döneminde Anadolu’ya yapılan akınlarda da yer almışlardır. 11. yüzyılın başından itibaren Orta Asya’da siyasî, askerî, ekonomik bakımdan iyice sıkışmış durumdaki...
 14. Han

  Anadolu'da Üç Dil: Arapça-Farsça-Türkçe

  Anadolu'da Üç Dil: Arapça-Farsça-Türkçe 1071’deki Malazgirt zaferinin ardından 1077’de Selçuklulara bağlı olarak kurulan Anadolu Selçuklu Devleti dönemi, 1243’te Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşına kadar devam etmiştir. Bundan sonra ise Anadolu’da 15.yüzyıla kadar süren beylikler dönemi...
 15. Han

  Anadolu'da Mevlana Rüzgarı

  Anadolu'da Mevlana Rüzgarı Sadece Türk ve İslâm dünyasının değil, bütün dünyanın tanıdığı ve saygı duyduğu bir isim olan veMevlevî, Hüdâvendigâr, Mevlânâ Hüdâvendigâr, Mollâ-yı Rûm, Belhî, Rûmî, Konevî olarak da bilinen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 13.yüzyılın tartışmasız en önemli ismidir...
 16. Han

  Yüzyıllara Göre Klasik Türk (Divan) Edebiyatı

  Yüzyıllara Göre Klasik Türk (Divan) Edebiyatı Türklerin Anadolu’ya göçleri ve fetih sürecinin hızlanmasıyla birlikte, ikinci bin yılın ilk yüzyılından sonra Anadolu’da yeni bir kültürel ve edebî yapı ortaya çıkmaya başlamıştır. Selçuklu döneminde edebî faaliyetler de artmış; ancak Farsça ve...
 17. Han

  Eski Yunan Edebiyatı

  Eski Yunan Edebiyatı Eski Yunan Edebiyatının Özellikleri M.Ö. 9. yüzyılla MS. 2. yüzyıl arasını kapsar. Destan (epik şiir), didaktik ve pastoral şiir, tragedya, komedya, fabl, tarih, biyografi, felsefe, söylev türlerinde eserler verilmiştir. Dönemin en önemli ürünleri İlyada ve Odysseia...
 18. Han

  Makale nedir? Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır?

  Makale Nedir ? Makale Nasıl Yazılır? Bu yazıda şu konular üstünde durulacaktır: 1. Makale nedir? 2. Makale türünün fonksiyonları 3. Makale çeşitleri ve fonksiyonları 4. Makalenin bölümleri 5. Makale yazımının temel kuralları 6. Makalelerden örnekler Makale, belirli bir konu da, bir görüşü...
 19. Han

  Deneme Yazı Türü ve Özellikleri

  Bir insanın herhangi bir konu da duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşmak amacı ile kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla yazdığı yazılara deneme denir. Deneme tür ve üslup olarak bir çok türe yaklaşır. Bu yüzden de yazılması en zor olan türlerdendir. Belki de adı bu nedenle denemedir...
 20. Han

  Marksist Eleştiri Kuramı

  Edebiyat Kuramı: Marksist Eleştiri Tarihin gelişmesinin birtakım kanunlara göre olduğunu ileri süren Marksizm, ekonomik teori üzerine oturtulmuş bir tarih felsefesidir. • 1848 senesinde siyasi, ekonomik ve tarih alanlarındaki düşüncelerini ‘Komünist Manifesto’da açıklayan Marksizm’in...
Üst
Alt