Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
Kullanıcı
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,991
Puanları
0
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek

Dövizle Askerlik


DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İŞLEMLERİ

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI

1. Yurt dışında yaşayan yükümlülerden dövizle askerlik hizmetinden yararlanacakların;

a. Bakanlıkça verilecek olan uzaktan eğitimi tamamlamış olmaları,

b. Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statüsüne veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra eden gemi adamı statülerini haiz olarak yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen çalışmış olmaları,

c. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile askerlik hizmetine başlamamış olmaları,

ç. Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlardan, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmuş olmaları,

d. Kanunda belirtilen döviz miktarını peşin olarak ödemeleri, şartları aranır. Bu şartları sağlamaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.


2. Yükümlülerin 7179 sayılı Kanunda belirtilen şart ve statülere uygun olarak birden fazla ülkede çeşitli zaman aralıkları dâhilinde çalıştıkları süreler, belgelendirilmesi kaydıyla çalışma ve bulunma sürelerinden sayılır. Çok vatandaşlık hakkına sahip vatandaşların yalnızca tabiiyetindeki ülkelerde bulundukları süreler bulunma süresinden sayılır. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşların ise süresiz ikamet iznine sahip oldukları ülkelerde bulundukları süreler bulunma süresi olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden önce yararlanma şartlarını sağlamış olanların işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında yürütülür.

3. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan yurt dışında fiilen çalıştıkları veya bulundukları süre içerisinde;

a. İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensupları ya da gemi adamlarının;

(1) Ücret veya maaşının yurt içinden transfer edildiği,

(2) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunduğu,

(3) Geçerli oturma çalışma izninin olmadığı ya da oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı,

(4) Gemi adamı cüzdanı ve geçerli bir iş sözleşmesinin bulunmadığı veya Türk bandıralı gemilerde çalıştığı,

(5) Yurt içinde geçirdiği,

(6) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

b. Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların;

(1) Yurt içinde geçirdiği,

(2) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunduğu,

(3) Yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip olmadığı, ya da yabancı ülke vatandaşlığının bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olmadan çalıştığı/bulunduğu,

(4) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

c. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların;

(1) Yurt içinde geçirdiği,

(2) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunduğu,

(3) Süresiz ikamet iznine sahip olmadığı ya da süresiz ikamet iznine sahip bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olmadan çalıştığı ya da bulunduğu, tespit edilen süreleri çalışma veya bulunma süresinden sayılmaz.

4. Dövizle askerlik hizmeti başvurularının kabul edilmesine esas teşkil eden çalışma süresi hesaplanırken;

a. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kendisine ait mülklerin kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların,

b. Malûliyet yardımı alanların,

c. Eşi çalıştığından ya da ikamet edilen hanenin toplam geliri yeterli olduğundan kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin,

ç. Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını ispata yarayan belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu sürelerin tamamı fiilen çalışma süresine dahil edilir.

5. Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların bulundukları yabancı ülkedeki yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önceki oturma veya çalışma iznine sahip oldukları süreler ile yabancı ülke vatandaşlığının bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkedeki oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalıştığı/bulunduğu süreler bulunma süresine dahil edilir.

6. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların doğduğu yabancı ülkede süresiz ikamet izni almadan önce oturma veya çalışma iznine sahip oldukları süreler bulunma süresine dâhil edilir.

7. Yükümlülerin yurda giriş ve çıkış tarihleri kontrol edilirken, “girişi olmayan çıkışlar” ve “çıkışı olmayan girişler” ile aynı güne ait giriş ve çıkışlar dikkate alınmaz. Kayıtlarda, yurt dışına çıkışın ya da girişin olmadığı belirlense bile, yurda giriş veya çıkış yaptığını gösteren kullanılmış seyahat bileti, pasaport giriş-çıkış kaşesi, yurt içinde ya da yurt dışında muayene veya tedavi gördüğünü gösteren rapor veya benzeri belgeler ile kanıtlayabilenlerin işlemleri, yapılan tespit doğrultusunda yürütülür.

8. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk şirketlerinde çalışanların Askeralma Kanununda belirtilen statülere haiz olmaları, çalıştıkları işyerinin ticari faaliyette bulunma ve gelir elde etme izninin olması, ücret ve maaşlarının bu ülkede elde edilen gelirden ve döviz olarak ödenmesi kaydıyla kabul edilir.

9. Yabancı bir ülkeye iltica talebiyle sığınanlar ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların ya da yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların, bu durumlarını sonlandırıp Askeralma Kanununda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu, gemi adamı ya da çok vatandaşlık hakkını kazanmadıkça dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilmez. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet edenlerin süresiz ikamet izni olmadıkça dövizle askerlik hizmeti başvurularında çalışma süresi aranır. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, iltica talebiyle sığınanlar ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların ya da yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların bu statülerde bulunduğu süreler çalışma ve bulunma sürelerine dâhil edilmez.

10. Başvuru tarihi itibarıyla geçerli bir pasaport ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

11. Aile birleşimi anlaşmaları kapsamında askerlikleri ertelenen yükümlülerin oturma veya çalışma izni olmadan çalıştıkları süreler, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılmaz.

12. Dövizle askerlik hizmeti başvurusunun gerçekleşmesi için, uzaktan eğitim programının tamamlanması, başvuruya esas teşkil eden evrakın konsolosluğa ibraz edilmesi, konsolosluklarca yapılacak inceleme neticesinde hak sahibi olduklarının tespit edilmesi, yasada öngörülen dövizin ödenmesi ve haklarında dövizle askerlik başvuru belgesinin tanzim edilmesi gerekir. Uzaktan eğitim programının tamamlanması ve/veya ödemede bulunulması dövizle askerlik başvurusunun tamamlandığı anlamına gelmez.

13. Yurt dışında öğrenciliğine bağlı olarak ikametine izin verilmiş olanlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanamaz. Ancak, mevcut oturma veya çalışma izinlerinin kendilerine Kanunda belirtilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini sağlaması ve diğer yararlanma şartlarını da taşımaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir.

14. Mülga 1111 sayılı Kanunun uygulamaları gereğince dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

15. Yükümlülerin yurt dışında çalışma/bulunma süreleri hesap edilirken, yurt dışında çalıştıkları/bulundukları tarihlerde her ne sebeple olursa olsun Türkiye’de geçirdiği süreler;

a. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından tespit edilir ve toplam çalışma/bulunma süresinden çıkarılır.

b. Bu işlemin neticesinde toplam en az fiilen 3 yıldan (1095 gün) daha az çalışmış/bulunmuş oldukları anlaşılanların başvuruları kabul edilmez.

c. Yurt dışında ikamet eden çok vatandaş statüsünde bulunan vatandaşlarımız ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşlarımız fiilen çalışma süresine tabi olmamaları nedeniyle, söz konusu en az üç yılık (1095 gün) fiilen yurt dışında çalışma süresi, fiilen yurt dışında bulunma süresi olarak hesaplanır.

16. Yükümlüler, durumlarını aydınlatmaya yarayacak her türlü belgeyi başvuruları sırasında konsolosluklara ibraz etmek zorundadır.

17. Askerlik hizmetleri mülga 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35-G maddesi veya Kanunun 38 inci maddesi kapsamındaki ertelemeleri herhangi bir nedenle iptal edilen yükümlüler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarına haiz olmaları halinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilirler. Bu durumdakilerin, ertelemelerinin iptal edildiği tarihten önceki çalışma veya bulunma süreleri de dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma/bulunma süresinden sayılır.

18. Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlülerden; yurt içinde firar, izin/ hava değişimi tecavüzünde bulundukları için aranan ya da dövizle askerlik hizmeti dışında herhangi bir statüde yurt içinde fiili askerlik hizmetine başlamış olanların başvuruları kabul edilmez.


DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURULARI ESNASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen;

a. İşçiler;

(1) Kendisine yabancı ülkede işçi statüsünü sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma izni belgesi,

(2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile yabancı ülkede çalıştığını kanıtlayan belge,

(3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,

b. İşverenler;

(1) Kendisine işveren statüsünü sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma izni belgesi,

(2) Yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

(3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,

c. Bir meslek veya sanatı icra edenler;

(1) Kendisine meslek ya da sanatını fiilen icra etmesine imkân sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma izni belgesi,

(2) Yabancı ülkelerde en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,

(3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,

ç. Yurt dışında ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar;

(1) Yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya yabancı ülke pasaportu,

d. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar;

(1) Yabancı ülkede doğduğuna ve süresiz ikamet iznine sahip olduğuna dair belgesi ve yabancı ülke pasaportu, ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına kendisi, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

e. Gemi adamları;

(1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmeleri,

(2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı,

(3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile geminin bandırasını taşıdığı ülkedeki veya gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığınca yetkilendirilen ülkelerdeki Türk konsolosluklarına kendisi, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

2. Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşi veya birinci derece kan ve kayın hısımlarının görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususi pasaport sahibi olan yükümlülerden Kanunda öngörülen kendisine işçi/işveren/meslek sanat mensubu statüsünü sağlayan çalışma iznini ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesini ibraz edenlerden umuma mahsus pasaport sahibi olmaları istenmez.


DÖVİZ ÖDEME ESASLARI

1. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar; Kanunun 9 uncu maddesindeki gösterge rakamının 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154’üncü maddesine göre tespit edilen memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır.

2. Avro para birimini kullanmayan ancak paraları konvertibl olan yabancı ülkelerde bulunanlar, Askeralma Genel Müdürlüğünce belirlenen avro dışındaki konvertibl döviz tutarını öderler.

3. Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler de belirlenen konvertibl döviz miktarlarından herhangi biri ile ödemede bulunabilirler. Konvertibl niteliğini kaybetmiş para birimleri ile ödemeye başlamış olanlar, kalan borçlarını konvertibl para birimlerinden herhangi biri ile tamamlarlar.

4. Döviz tahsilâtı ve özel döviz hesabına aktarılması ile ilgili oluşacak transfer ücreti ve diğer masraflar yurt dışı temsilcilikler tarafından yükümlülerden tahsil edilir. Transfer ücreti ve diğer masraflar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığınca belirlenir.

5. Yükümlüler dövizle askerlik ödemelerini peşin olarak yapar.

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSUNUN İPTALİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenlerden çalışma veya bulunma süresi içerisindeki;

a. İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensupları ya da gemi adamlarının;

(1) Ücret veya maaşının yurt içinden transfer edildiği,

(2) Yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu,

(3) Geçerli bir oturma çalışma izni olmadığı ya da oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı,

(4) Gemi adamı cüzdanı ve geçerli bir iş sözleşmesinin bulunmadığı veya Türk bandıralı gemilerde çalıştığı,

(5) Yurt içinde geçirdiği süreler düşüldükten sonra toplam çalışma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu, sonradan anlaşılanlar,

(6) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başladığı,

(7) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,

(8) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,

(9) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

b. Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların;

(1) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,

(2) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başladığı,

(3) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

(4) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,

(5) Yurt içinde geçirdiği veya yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu ya da yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip olmadıkları süreler düşüldükten sonra toplam bulunma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu,

c. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların;

(1) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,

(2) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başladığı,

(3) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

(4) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,

(5) Yurt içinde geçirdiği veya yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu ya da süresiz ikamet iznine sahip olmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip olmadıkları süreler düşüldükten sonra toplam bulunma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu sonradan tespit edilenler dövizle askerlik hizmetinden faydalanamazlar. Bu durumda bulunan yükümlülerin müracaatları yerli askerlik şubesince iptal edilir.

2. Konsolosluklarca bu madde kapsamında olduğu tespit edilenlerin kimlik bilgileri başvurularının iptali için yerli askerlik şubesine bildirilir.

3. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başlayanlar ve müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılanlar hariç diğer nedenlerle başvurusu iptal edilenler, yararlanma şartlarını sonradan sağlamaları halinde dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilirler. Bunların ödedikleri toplam döviz tutarı, ödeyecekleri miktardan düşülür.

4. Başvuru ve ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin bu istekleri kabul edilmez.

5. Başvurusu kabul edilmeyen ya da başvurusu iptal edilen yükümlülerin askerlik işlemleri tabi oldukları statülerine göre yürütülür.

6. Mülga 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun uygulamaları gereğince 27 Ocak 2016 tarihinden sonra öngörülen döviz tutarını peşin ödemede bulunarak dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerin başvurularının kabulünü müteakip, başvuru tarihleri itibarıyla yararlanma şartlarına haiz olmadıkları veya yararlanma şartlarını oluşturmadıkları halde başvurularının sehven kabul edildiği tespit edilenlerin başvuruları iptal edilir. Bu durumda bulunanlardan müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunanlar ile dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başladığı anlaşılanlar hariç olmak üzere Kanunun 39 uncu maddesinde yazılı yararlanma şartlarını sonradan oluşturmaları ve yeniden konsolosluklarına müracaat edecekleri tarih itibarıyla yararlanma şartlarını taşıyor olmaları kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir.

7. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme tutarının peşin olarak 1000 Avro olarak uygulanmaya başlandığı tarih olan 27/01/2016 tarihinden önce mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerden başvuru tarihleri itibarıyla yararlanma şartlarını taşımadıkları halde başvurularının sehven kabul edildiği sonradan tespit edildiğinden başvuruları iptal edilenler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle (ödemesini süresi içerisinde yerine getirmemesi, bir takvim yılının yarısından fazla bir süre ile yurt içinde bulunması, sınır dışı edilmesi vb.) dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri, Askeralma Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca mümkün değildir.

DÖVİZLE ASKERLİK GERİ ÖDEME ESASLARI

1. Döviz ödemesinde bulunanlardan;

a. Başvurusu kabul edilmeyen veya iptal edilenlerin,

b. Öngörülen döviz tutarlarından fazla ödemede bulunanların,

c. Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptıkları tespit edilenlerin ödedikleri dövizler talepleri halinde kendilerine, vekillerine, vâsilerine veya kanuni mirasçılarına iade edilir.

2. Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurt dışında ise askerlik şubelerine iletilmek üzere konsolosluklara yapılır. Yükümlüler dilekçelerinde; yurt içinde kendi adlarına açılan Türk lirası hesabının IBAN numarasını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

3. Vekil, vâsi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlerin, bu durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk konsolosluklarınca onaylanmış suretleri tercümeleri ile birlikte talep dilekçelerine eklenir. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için, mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme teklifinde bulunulur.

4. Ödenen dövizler, yükümlülerin ödeme yaptığı tarihteki avro karşılığı üzerinden, askerlik şubelerince bildirilmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca iade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre Türk Lirasına çevrilerek talep dilekçesinde belirtilen hesap numarasına aktarılır. Geri ödeme işleminin gerçekleştiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı tarafından ilgili askerlik şubesine bildirilir.

5. Mülga 1111 sayılı Kanunun Geçici 53 üncü maddesi gereğince; 27 Ocak 2016 tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında yürütülmeye devam edenlerden 1.000 avro veya karşılığı yabancı ülke parası ödemesi bulunanlar ile 27 Ocak 2016 tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmalarına rağmen ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.000 avro döviz tutarı üzerinden yeniden başvuranlar, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların fazladan yaptıkları ödemeler iade edilmez.


DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UZAKTAN EĞİTİM İŞLEMLERİ

1. Dövizle askerlik kapsamında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelerek fiili askerlik hizmetini yapma zorunlulukları yoktur. Ancak MSB’lığınca internet ortamında verilen uzaktan eğitim programını tamamlamaları gerekmektedir.

2. Uzaktan eğitim konuları, “Ülkemizi Tanıyalım”, “Türk Silahlı Kuvvetlerini Tanıyalım” ve “Temel Askerlik Eğitimi” ana başlıkları altında toplanmıştır.

3.https://dovizle.msb.gov.tr adresi üzerinden portala giriş yapılabilmekte, Mevsim.org internet adresinde ana sayfada bulunan “sisteme giriş” bölümünden T.C. Kimlik Numarası ve belirlenen şifre ile uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerine erişebilmektedir.

4. İlk defa siteye giriş yapan yükümlülerin “sisteme giriş” bölümünde “yeni hesap” butonunu tıklayarak açılan pencerede kişisel bilgilerini doldurmak suretiyle ana sayfadan T.C. Kimlik Numarası ve belirlediği şifre ile giriş yapabilmektedirler.

5. Uzaktan eğitimi tamamlayan yükümlülerin konsolosluklarına başvurmalarını, ödeme ve diğer başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

6. Vatandaşlarımız, uzaktan eğitim programını tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden diğer evrakı ile konsolosluklarına müracaat etmeleri, konsolosluklarınca başvurularının uygun görülmesi, Askeralma Kanununda belirtilen döviz miktarını veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin ödemeleri ve başvuru bilgilerinin askerlik şubelerine ulaşmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

7. Yükümlüler; 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu maddesi birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (d) bendi gereğince tespit edilen ve başvuru tarihilerinde konsolosluğunuzca tahsil edilecek olan mevzuatta öngörülen döviz miktarını peşin ödemeleri gerekmektedir.

8. Başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamamış olanlardan uzaktan eğitimini tamamlamış olmaları nedeniyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmuş sayılabilmeleri mümkün değildir.

9. Uzaktan eğitim portalı ile karşılaştıkları sorunları; Mevsim.org internet adresinde ana sayfa sağ alt bölümünde yer alan “Destek İçin İletişime Geçiniz” kısmına T.C. vatandaşlık numarasını, ad ve soyadını ve e-mail adresini de belirterek sorununu anlatan mesajı yazarak yardım talep edilmesini müteakip yükümlülerin sorularına ilişkin cevapları elektronik posta ile yükümlülere iletilmektedir.

10. Uzaktan eğitim portalına giriş şifresinin unutulması halinde ana sayfada “Sisteme Giriş” bölümündeki “Şifremi unuttum.” kısmına tıklayarak yeni şifre istenilmesi mümkün bulunmaktadır.


DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE TABİ YÜKÜMLÜLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Dövizle askerlik uzaktan eğitiminde başarılı olmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak sahibi olduklarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına kendisi, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak,

2. Belirlenen döviz miktarını konsolosluklara peşin ödemek,

3. Konsolosluklarca tanzim edilen Dövizle Askerlik Hizmeti Başvuru Belgesinin ilgili bölümlerini imzalamak suretiyle başvuru işlemini tamamlamaktır.


DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

1. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu madde birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 73’üncü madde birinci fıkrası gereğince vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgelerdeki Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde yararlanma şartlarına haiz olup olmadıkları konsolosluklarımızca değerlendirilecektir.

2. Dövizle askerlik ödeme miktarı; 7179 sayılı Askeralma Kanununun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parası olarak düzenlenmiştir. Taksitle ödeme imkânı bulunmamaktadır.

3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan çeşitli nedenlerle 38 yaşına kadar müracaatlarını yapamayanların tabi oldukları statülerde uzun süreli askerlik hizmetlerini yurt içinde yerine getirmeleri nedeniyle bulundukları ülkelerdeki ekonomik, siyasi ve kültürel hak ve kazanımlarını kaybetmemelerinin ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla yaş sınırı kaldırılmıştır.

4. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 2’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (ç) bendi gereğince dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen çok vatandaşlık statüsünde bulunanlar ile yurt dışına doğan ikamet eden süresiz ikamet iznine sahip olarak vatandaşlarımızın, yurt dışında 1095 günlük bulunma süresini doldurmuş olmaları kaydıyla çalışma şartı aranmamaktadır.

5. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu madde birinci fıkrası (a) bendi ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (b) bendi gereğince hesaplanan oturma ve çalışma izinleri 1095 günü karşılıyorsa, yurt dışı işçi ertelemelerinin iptal edilmesi, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına engel değildir. Ertelemelerinin iptal edildiği tarihten önceki çalışılan süreler dövizle askerlik için aranacak çalışma süresine dâhil edilir.

6. Yurt dışında burslu/resmi burslu/öğrenci olarak bulunulmaması dövizle askerlik başvuru şartları arasında yer almamaktadır. Önemli olan, yabancı ülke makamlarınca verilen oturma-çalışma izninin yükümlülere yasada öngörülen işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerinden birini sağlaması veya çok vatandaşlık hakkına sahip olarak bulunulmasıdır.

7. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme miktarının peşin olarak 1.000 avro tutarında ödenmesi şartının getirildiği 27 Ocak 2016 tarihinden sonra döviz ödemesinde bulunarak dövizle askerlik hizmetine başvuruda bulunanlardan başvurusu kabul edilmeyenler; 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu madde birinci fıkrası (b) bendinde ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü maddesi birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olarak uzaktan eğitimi tamamlamalarını müteakip konsolosluklarına gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve ödemelerini 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu maddesi gereğince belirtilen döviz miktarına tamamlamaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri mümkün olabilecektir.

8. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme miktarının peşin olarak 1.000 avro tutarında ödenmesi şartının getirildiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce taksitle 5.112/7.668/10.000 avro ödemede bulunma taahhüdü ile dövizle askerlik hizmetinden yararlananlardan, çeşitli nedenlerle (ödemesini süresi içerisinde yerine getirmemeleri, bir takvim yılının yarısından fazla bir süre ile yurt içinde bulunmaları, sınır dışı edilmeleri vb.) dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların; 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu madde dokuzuncu fıkrası ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde on dördüncü fıkrası gereğince bu durumda olanların yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri mümkün değildir.


-Askeralma Müdürlügü-
 
Üst
Alt