Asker Alma Genel Müdürlüğü-Yoklama İşlemleri

Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
Kullanıcı
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,990
Puanları
0
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek

Yoklama İşlemleri


YEDEK SUBAY/ASTSUBAY YOKLAMA İŞLEMLERİ

YOKLAMA ESASLARI


  • O yıl askerlik çağına girenlerle, bu doğumlularla işleme tabi olanların yoklamaları; 1 Ocak günü başlar ve o senenin 31 Aralık (dâhil) tarihine kadar devam eder.
  • Yoklama; yükümlülerin kimlik, adres, nitelik, tahsil, özellik, meslek ve sağlık durumlarının tespit edilerek bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması işlemlerini kapsar.
  • Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların, başvurularında ya da yakalandıklarında haklarında, Askeralma Yönetmeliğinin 99’uncu ve 101’inci madde hükümlerine göre yoklama kaçağı olarak işlem yapılır.
  • Askerlik çağına girmemiş olanlar ile askerlik yükümlülüğünü fiilen silahaltına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biriyle yerine getirecek ya da getirmiş sayılacak olanların yoklamaları yapılmaz. Bunlardan askerlik çağına girmemiş olanların askerlik çağına girmeleri beklenir.
ASKERLİK YOKLAMASI SAĞLIK MUAYENESİ VE ONAY İŞLEMLERİ

1. Yükümlülerin sağlık muayeneleri 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

2. Sağlık muayeneleri; evvela yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa başvuru ettiği askerlik şubesine en yakın resmî sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılır.

3. Muayeneyi yapan hekim, yükümlülerin kimlik belgesi ile yoklamaya esas belgelerdeki fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol ederek doğruluğunu teyit eder.

4. Yükümlülerin sağlık muayenelerinden önce sağlık durumları hakkında beyanları alınır. Yükümlü var ise sağlık durumuna ilişkin raporları ile beraber ilgili hekime başvuru eder. Hekim, yükümlünün beyan ettiği rahatsızlıkları da dikkate alarak fiziki muayeneyi yapar ve sonucunu askerlik yoklaması sağlık muayene belgesinin ilgili bölümlerine yazarak imzalar.

5. Yoklama ve sevk esnasında yükümlü tarafından beyan edilmeyen veya fiziki muayene sırasında belirti ya da bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalıkların ortaya konması ya da taranması için laboratuvar ya da görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu biçimde gerçekleştirmiş olan sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam daha sağlıklı olduklarını göstermez.

Yükümlülerin silahaltına alındıktan sonra saptanan hastalıkları yoklama ya da sevk esnasında yapılan muayenenin eksik veya hatalı yapıldığının ya da muvazzaflık hizmeti sırasında ortaya çıktığının karinesini oluşturmaz.

6. Muayene neticesinde;

A. Sağlamlar ile tespit edilen hastalıkları sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C’sinde yer alan Hastalıklar Listesinin (A) diliminden kod verilenler hakkında ‘‘Askerliğe Elverişlidir” kararı verilir.

B. Hakkında karar verilemeyenler ile beyan ettiği hastalığı veya fiziki muayene bulguları sebebiyle ileri tetkik yapılarak değerlendirilmesi gerekli olan yükümlüler Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın sağlık kuruluşunun ilgili birimine direk olarak sevk edilir.

7. Yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerin işlemleri en kısa bir süre içinde sonuçlandırılır. Bunlar genel randevu sistemine dâhil edilmezler. Yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri sevk edildikleri yetkili sağlık kuruluşları tarafından aynı gün içinde sonuçlandırılır. Sağlık kuruluna çıkarılması gerekli olanlerin işlemlerinin ilk heyet gününde bitirilmesi esastır.

8. Yükümlüler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C’sinde yer alan Hastalıklar Listesinin;

a. (C) diliminden yoklama sırasında ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’, sevk sırasında ‘‘Sevk Geciktirmesi’’,

b. (B) ya da (D) dilimlerinden ‘‘Askerliğe Elverişli Değildir’’,

kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunun sağlık kuruludur.

9. ‘‘Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlı sağlık kurulu raporları, Bakanlığın onayını takiben kesinleşir.

YOKLAMALARIN SONUCU VE STATÜLERİN BELİRLENMESİ

1. Yoklaması yapılanlar; askerliğe elverişli olanlar, geçici rahatsızlığı bulunanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olarak ayrılır.

2. Askerliğe elverişli olmayanlar silahaltına alınmaz.

3. Geçici rahatsızlığı bulunanlara, raporlarının bitiminde yapılacak muayeneleri neticesinde verilecek sağlık kararına göre işlem yapılır.

4. Yoklama sonunda askerliğe elverişli olanlar tahsil seviyelerine göre yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ya da er statüsüne ayrılır.

YURT DIŞINDAKİLERİN ASKERLİK YOKLAMASI SAĞLIK MUAYENESİ VE ONAY İŞLEMLERİ

1. Yurt dışındakilerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılır.

2. Türk Konsolosluklarınca; herhangi bir hastalığı olmayanların sağlık muayeneleri, yükümlünün bulunduğu yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun biçimde fotoğrafı sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve düzenlenecek askerlik yoklaması sağlık muayene belgesi direk olarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.

3. Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunu olduğunu beyan edenlerin sağlık muayeneleri, bulundukları yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun biçimde fotoğrafı sağlık kuruluşlarında yaptırılır, alacakları muayene ve tetkik sonuçları ya da sağlık raporları Türkçe tercümeleri ile beraber Türk Konsolosluklarca Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Bu raporlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre incelenerek durumuna uygun sağlık kararı ile onaylanır.

4. Yurt dışında yoklaması yapılanların sağlık durumları hakkında beyanları alınmaz. Ancak bunlardan, yurt içerisindeki yetkili sağlık kuruluşlarına sevki gerekli olanlerin sağlık durumları hakkında beyanları alınır.

5. Askerlik hizmetini yapmakta olanlar ile firar, hava değişimi/izin tecavüzünde ya da noksan hizmetli durumunda bulunanların yurtdışında sağlık muayeneleri yapılmaz. Yapılanların bu muayeneleri geçerli kabul edilmez.

6. Yükümlülerin yurtdışındaki sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş sağlık raporlarına ilişkin itirazları yurt içerisindeki yetkili sağlık kuruluşlarında sonuçlandırılır.

ENGEL DURUMUNU BİLDİREN RAPOR İBRAZ EDENLERE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Askerlik şubelerince, engel durumunu bildirir geçerli sağlık kurulu raporu olanların bu raporları askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık Askerî Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu raporlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre incelenir. Bu raporlar;

a. Askerliğe elverişlidir,

b. Askerliğe elverişli değildir,

c. Ertesi yıla bırakma,

ç. Sevk geciktirmesi,

d. Rapor tanzim etmeye etkili en yakın sağlık kuruluşunda muayenesi uygundur,
kararlarından biri ile onaylanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.

2. Askerlik şubelerince, yatalak ve bakıma ihtiyacı olduğu halde engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporu bulunmadığı tespit edilenler ilgili sağlık il/ilçe müdürlüklerine yönlendirilerek haklarında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi sağlanır. Engel durumunu bildirir sağlık raporu düzenlenmesini istemeyen yükümlülerin işlemleri Askeralma Yönetmeliğinin 9’uncu maddesindeki usûle göre yürütülür.

3. Sağlık Bakanlığınca, her sene askerlik çağına giren yükümlülerden haklarında engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile daha yaşlı doğumlu yükümlülerden o yıl haklarında engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporu tanzim edilenlerin raporları elektronik ortamda takiben senenin 31 Ocak tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

GEÇİCİ HASTALIĞI OLANLARIN RAPOR SÜRELERİ

1. Geçici hastalıkları olanlar hakkında verilen ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’ ve ‘‘Sevk Geciktirmesi’’ kararlı raporların süreleri ilk rapor tarihi itibariyle aynı tanı ve kararlı hastalıklar bakımından üç yılı geçemez. Üç senenin hesabında ilk rapor tarihi esas alınır.

2. Farklı tanı ve kararlı geçici hastalıklar bakımından üç senelik süre yeniden başlar.

3. Geçici rahatsızlığı sebebiyle haklarında rapor tanzim edilenler, rapor süresi bitmeden yeniden sağlık muayenesine tabi tutulamaz.

SAĞLIK KARARLARINA İTİRAZ

1. Kesinleşmiş raporlara tebliğ ya da teslim tarihi itibariyle 30 gün içinde itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmesi halinde yeniden muayene işlemi yapılır. Onay makamlarından geçerek kesinleşmeyen raporlara itirazda bulunulamaz.

2. “Askerliğe Elverişlidir”, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Geciktirmesi” ve “Askere Sevkine Mani Hali Yoktur” kararlı raporlara itirazlar askerlik şubelerine yapılır. Aile hekimi ya da tek hekim muayenelerinde itirazlar direk olarak muayeneyi yapan hekime de yapılabilir.

3. Yoklama, sevk esnasında ya da silahaltında iken yapılan muayeneleri sonucunda haklarında aile hekimi ya da tek hekim tarafından verilen sağlık raporlarına muayeneyi yapan hekimde itiraz edilmesi halinde; yükümlüler sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın sağlık kuruluşuna hekim tarafından direk olarak sevk edilir.

4. Haklarında verilen sağlık kurulu kararlarına itiraz halinde; yükümlüler, kontrol muayenesi için, itiraz edilen raporu tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenecek, yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın diğer bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sağlık kurulu raporu verilmek üzere sevk edilir.

5. İlk sağlık kurulu raporundaki tanı ve karar ile kontrol muayenesi raporundaki tanı ve karar arasında uyumsuzluk yoksa rapor kesinleşir. Uyumsuzluk halinde yükümlü ilk raporu tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenecek yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın diğer bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sağlık kurulu raporu verilmek üzere hakem muayenesi için sevk edilir. Hakem muayenesi neticesindeki rapor kararına göre kesin işlem yapılır. Hakem muayenesi raporuna yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

6. Kontrol ve hakem muayeneleri, ilk raporun verildiği tarih boyunca geçerli olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

7. İtiraz edenlerden; kontrol ve hakem muayenesi işlemlerini kendine tebliğ edildiği tarih boyuncan itibaren bir senelik süre içinde tamamlatmayanlar hakkında ilk rapor kararlarına göre işlem yapılır.

YÜKÜMLÜLERİN SORUMLULUKLARI

1. Yoklamaya tabi yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimliği ile öğrenim durumlarını, var ise meslek ve niteliklerini gösterir belgeler ile beraber yurtiçinde askerlik şubelerinde, yurtdışında elçilik ya da Türk Konsolosluklarında bizzat hazır bulunmaya ya da e-Devlet üzerinden bu işlemleri tamamlamaya mecburdur.

2. Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklamada bulunamayacak derecede hastalığı bulunanlar ile tutuklu ya da hükümlü olanlar, usulüne uygun rapor göndermeye ve hükümlülük ya da tutukluluklarını bildirmeye mecburdur.

3. Yoklama ve sevke tabi yükümlüler, kendilerine yöneltilen askerlik işlemleriyle ilgili soruları doğru ve eksiksiz cevaplandırmak zorundadır.

4. Sevke tabi tutulan yükümlüler bizzat askerlik şubesinden ya da e-Devlet üzerinden sevk belgelerini almaya ve kendilerine tebliğ edilen tarih boyunca birliklerine katılmaya mecburdur.
T.C. Milli Savunma Bakanlığı
 
Üst
Alt